Pojęcia związane z rachunkowością

Rachunkowość przede wszystkim łączy się dwoma pojęciami taki jak aktywa i pasywa. Pierwsze z nich to środki gospodarcze, czyli po prostu coś, co ma wartość. Jest wiele podziałów aktywów. Zazwyczaj mówi się o aktywach pieniężnych, trwałych, obrotowych, finansowych i rzeczowych. Gdybyśmy próbowali wytłumaczyć sobie, czym są aktywa, odpowiedź jest prosta. Są to między innymi majątki trwałe i rzeczowe, należności długoterminowe, majątki obrotowe, materiały, towary, papiery wartościowe. Aktywa to wszystko to, co daje nam dochód, natomiast pasywa to wszystko to, co finansuje aktywy. Wyróżnia się następujące rodzaje pasywów: kapitały własne, fundusze specjalne, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe. Pasywa mówiąc kolokwialnie, ciągną kasę z naszego portfela. Analiza aktywów i pasywów na dany dzień w roku nosi nazwę bilansu. Zajmuje on najwyższe miejsce w klasyfikacji pojęć związanych z rachunkowością. Rozróżnia się bilanse: publikacyjne, uproszczone, sprawozdawcze, a ze wglądu na okoliczność przygotowania bilans dzieli się na: bilans otwarcia, zamknięcia, jednostkowy, zbiorczy, rozpoczęcia działalności i likwidacyjny. Jeśli chodzi o inne ważne pojęcia związane z rachunkowością, to nie należy pomijać terminu wynik finansowy. Jest to wynik przychodów i kosztów, obliczany dla danego przedsiębiorstwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!