radniblisko.pl

RADNI BLISKO PODKOWY LEŚNEJ

SERWIS INFORMACYJNY

Podkowa Leśna,
18 grudnia 2017, godz. 11:34zakres: tytuł wstęp tekst

Strona używa plików cookie w celach statystycznych.

I sesja Rady VII kadencji
autor: Paweł Siedlecki

zobacz:
terminy dyżurów radnych
(ul. Akacjowa 39/41)


by otrzymywać powiadomienia
J. Kubicki: o korcie razem z Radą Rodziców i Radą Szkoły

„Dyskusja na sesji powinna odbyć się z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły” – powiedział 26 września radny Jarosław Kubicki. Chodzi o sprawę umiejscowienia kortu tenisowego, dyskutowanej na posiedzeniach komisji budżetowej 20 i 26 września. Szczegóły – w cz. 1 raportu Miry Gessner z obu posiedzeń.

Na posiedzeniu 20 września Komisja Budżetu Finansów i Inwestycji opiniowała projekty uchwał wniesione przez Burmistrz Małgorzatę Stępień-Przygodę na Sesję RM zwołaną na 27 września, godz. 18.00 w sali kinowej byłego MOK-u.

Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt uchwały intencyjnej w sprawie ogólnodostępności kortu tenisowego w Podkowie Leśnej, w którym Rada Miasta zobowiązuje dyrektora szkoły samorządowej do powszechnego udostępnienia kortu tenisowego, który ma być wybudowany na tzw. boisku leśnym na terenie szkoły. Burmistrz Miasta wystąpiła już na początku maja z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego poprzez LGD Zielone Sąsiedztwo o dofinansowanie w ramach programu wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROF na lata 2007–2013 (100 tys. zł dofinansowania oraz 30 tys. zł wkładu własnego miasta), a podjęcie uchwały intencyjnej stanowi wymóg formalny przyznania pomocy finansowej. Marszałek Województwa zobowiązał Burmistrza do uzupełnienia tego wymogu, wyznaczając na to dwutygodniowy termin.

Przewodnicząca komisji Helena Skowron powiedziała: „Jednym z naszych zobowiązań, które przyjęliśmy – taka była chęć i propozycja i mieszkańców, i Rady – była budowa kortu tenisowego. Problemem była jedynie sprawa usytuowania tego kortu”. „Podjęto decyzję, że ten kort będzie usytuowany koło szkoły, ponieważ inna lokalizacja jest, można powiedzieć, niemożliwa” – dodała.

„Wiemy, że jest to temat, który wywołuje bardzo duże emocje; (...) złożyliśmy ten wniosek z tą myślą, że on jednak wcześniej czy później zyska akceptację” – powiedziała Burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda i dodała jednocześnie, że usytuowanie kortu na terenie byłego MOK-u nie było możliwe, ponieważ sprawa własności terenu nadal nie jest uregulowana. Burmistrz Miasta wyraziła nadzieję, że pomimo wszystkich wątpliwości „można dojść do jakiegoś konsensusu”.

Radny Maciej Foks przypomniał, że na początku września w czasie posiedzenia Komisji KOSiSS miała miejsce dyskusja na temat sportu w mieście, a jej „burzliwa część skupiła się właśnie na sprawie budowy kortu”. Zdaniem radnego należałoby „sprawdzić zainteresowanie młodzieży tenisem, w tym momencie jeszcze wyjaśnić tę sprawę i ostatecznie uspokoić emocje związane z lokalizacją kortu, bo one nadal istnieją”.

Głos zabrała także przewodnicząca Rady Szkoły, Renata Potyrała: „mnie martwi w tej dyskusji jedna rzecz, która była też składana w piśmie i Rady Szkoły i dyrekcji szkoły, pani dyrektor Mieszkowskiej, w sprawie zaopiniowania pisma pana Lewandowskiego, które przyszło na początku czerwca, dotyczącego właśnie posadowienia kortu w szkole, a mianowicie decyzja, że jedyną możliwą lokalizacją na terenie Podkowy jest teren szkoły samorządowej, odbywa się bez dyskusji na temat zagospodarowania terenu wokół szkoły. (...) Nas niepokoi jako Radę Szkoły taka decyzja z góry i brak dyskusji, co można i co powinno być na terenie szkoły”.

Zdaniem Rady Szkoły przeciwko umiejscowieniu kortu tenisowego przy szkole przemawia przede wszystkim brak całościowej koncepcji zagospodarowania tego terenu w odniesieniu do potrzeb społeczności szkolnej, do możliwości finansowych miasta oraz do zapisów MPZP, m.in. w kontekście zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej dla tego terenu. Budowa kortu tenisowego mogłaby bowiem zamknąć drogę do umieszczenia na terenie szkoły samorządowej innych urządzeń, np. wymaganego ustawowo tzw. dużego szkolnego placu zabaw dla klas 1–3 o powierzchni 500 metrów kwadratowych, którego budowa ma być przeprowadzona w przyszłym roku w ramach programu „radosna szkoła”.

Renata Potyrała przypomniała, że LOP negatywnie zaopiniowała propozycję lokalizacji kortu na tym terenie, głównie ze względu na konieczność wycinki 6 do 8 starych drzew i skrytykowała, że pomimo podjęcia decyzji o lokalizacji kortu na terenie zielonego boiska „dalej nie ma pomysłu na to, w jaki sposób ma być zarządzany i sprzątany”.

Przewodnicząca Rady Szkoły odniosła się także do przedmiotu uchwały intencyjnej, to jest wymogu ogólnodostępności kortu: „ogólnodostępność kortu będzie bardzo mocno ograniczona”. „Tak naprawdę będzie istniała dopiero po godzinie 16 oraz w soboty i w niedziele” – zauważyła – ponieważ przepisy edukacyjne zabraniają prowadzenia na terenie szkoły odpłatnych zajęć dla dzieci w trakcie pracy szkoły.

Pani Potyrała nie zgodziła się z opinią Burmistrz Miasta i przewodniczącej Heleny Skowron o braku możliwości posadowienia kortu na terenie byłego MOK-u i przywołała prezentowaną dwa lata temu koncepcję zagospodarowania centrum miasta autorstwa architekta Piotra Sudry, która przewidywała takie rozwiązanie, uwzględniając fakt, że „część terenu, który należy do PKP wzdłuż torów i wchodzi pasem około 3 m na teren MOK-u”. „Tak naprawdę jest miejsce, żeby ten kort tu posadowić” – stwierdziła. Ponadto „ten teren nie wymaga wycinki drzew (...), daje pełną, faktyczną dostępność (...) łatwiejsze byłoby także zarządzanie, jest jeden właściciel, który tym terenem zarządza i czerpie korzyści z wynajmu (...) jest także miejsce na parking (...) dodatkowym atutem jest ożywienie tego miejsca w ciągu tygodnia”.

Radna Anna Dobrzyńska-Foss powiedziała: „chciałam zauważyć tylko, że ustawa o kulturze nie daje placówce kultury uprawnień do prowadzenia działalności sportowej”. Do tego zdania przychyliła się Burmistrz Miasta: „oczywiście, to musiałaby prowadzić gmina”.

Członkowie Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji w głosowaniu 6 z przy 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały intencyjnej.

Temat kortu i projektu uchwały w sprawie jego ogólnodostępności powrócił pod obrady komisji budżetu także na posiedzeniu 26 września. Licznie przybyli przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców podkreślili wielokrotnie swój jednoznaczny sprzeciw: „metodą faktów dokonanych dowiadujemy się, że sprawa kortów jest przesądzona, choć jesteśmy jako rodzice szkoły samorządowej przeciwni posadowieniu kortów na terenie szkoły” – powiedział Cezary Filipowicz, dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców i zapytał: „Czy my jako rodzice jesteśmy szanowani? Czy my jako społeczność podkowiańska jesteśmy szanowani, czy też jesteśmy lekceważeni? (...) Chcemy współpracować, chcemy tworzyć coś dobrego, ale dajmy sobie szansę”.

Przewodnicząca Rady Szkoły Renata Potyrała odniosła się natomiast do wypowiedzi radnej Anny Dobrzyńskiej-Foss, która na posiedzeniu 20 września „na nasze propozycje, że być może należy rozważyć inne lokalizacje, np. MOK, użyła bardzo twardego argumentu w postaci: prawo zakazuje obiektom kultury działalności sportowej”. Powołując się na zapisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na statut CKiIO przyjęty uchwałą Rady Miasta w 2008 roku, przewodnicząca Rady Szkoły stanowczo temu zaprzeczyła.

Do szczegółowego działania Centrum należy zgodnie ze statutem m.in., jak zacytowała pani Potyrała „organizowanie i wspieranie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych”. Przewodnicząca Rady Szkoły podkreśliła, że w związku z tym „główny argument, przytoczony przez panią Foss daleko odbiega od prawdy i nie zgadza się z aktualnym stanem prawnym tego miasta, ponieważ MOK, jak i Pałacyk jako „CKiIO ma możliwość, a wręcz obowiązek prowadzenia działalności statutowej, czyli sportu na swoim terenie”.

„Może w związku z tym należałoby to głosowanie uznać za nieważne, skoro radna wprowadziła innych radnych w błąd” – zaproponowała Agnieszka Rybak, członek Rady Szkoły.

W sprawie lokalizacji i budowy kortu „nie może decydować sama społeczność szkoły, ponieważ ten kort ma być do użytku miasta, społeczeństwa, więc nie możemy zgodzić się na to, żeby o tym czy tam będzie, czy nie będzie, mogli decydować wyłącznie rodzice, nauczyciele” – stwierdziła przewodnicząca Helena Skowron.

Odpowiadając, Piotr Habierski, obecny przewodniczący Rady Szkoły, zwrócił uwagę, że „na terenie szkoły istnieją już dwa korty na boisku tartanowym z pełnym wyposażeniem i nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zakończeniu zajęć szkolnych te korty były udostępnione wszystkim mieszkańcom miasta bez konieczności inwestowania i budowania nowego kortu”. Pan Habierski dodał, że „w nowej sali gimnastycznej zaplanowane są dwa dodatkowe korty, czyli w szkole po zakończeniu budowy sali będą cztery korty”.

Na zakończenie dyskusji na temat kortu radny Maciej Foks zasugerował, aby na „sesji przed głosowaniem nad projektem uchwały intencyjnej zapoznać się z opinią Rady Rodziców i Rady Szkoły”. Tego zdania był również radny Jarosław Kubicki. Radny stwierdził, że „radni próbują podjąć decyzję w ogóle w oderwaniu od stron najbardziej zainteresowanych” i jego zdaniem „dyskusja na sesji powinna odbyć się z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Szkoły”.

Na posiedzeniach 20 i 26 września Komisja Budżetu Finansów i Inwestycji wypracowała i przegłosowała szereg wniosków, także do budżetu na 2013 r. Radna Alina Stencka wnosiła dwukrotnie o głosowanie imienne – o jakie wnioski chodziło? O tym w następnej depeszy.

Mira Gessner, mrf

2012-09-29 19:58:50

komentarze

komentarze niepoważne

skomentuj

Zasady:

  • obowiązkowo podajemy tytuł komentarza i swoje imię i nazwisko, nie obrażamy, nie zamieszczamy linków; w przeciwnym razie wpis zostanie usunięty;
  • można używać znaczników html, zwykły ENTER nie powoduje przejścia do następnej linii; należy zaś akapity otwierać znacznikiem <p>, a kończyć znacznikiem </p>
  • należy określić, czy komentarz jest na poważnie, czy też nie;
  • właściciel serwisu może zmienić status komentarza na niepoważny (zwłaszcza, gdy uzna, że nie podano prawdziwego imienia i nazwiska).

twój komentarz (maks 1000 znaków):strony radnych i komitetów

Serwis informacyjny "radniblisko.pl"; założony w 2009 r.; ze względu na częstotliwość publikowanych informacji nie podlega obowiązkowi rejestracji sądowej oraz w BN; prowadzenie: Marcin Trepczyński.

(C) naszestrony.eu